لغت تخصصی مهندسی

برای کار در صنعت و کسب مهارت های بیشتر یکی از پیش زمینه های مهم فراگیری لغت تخصصی مهندسی است.

Technical Word از دایره واژگان معمول به زبان انگلیسی خارج هستند و باید آن ها را جداگانه آموخت.

برای یادگیری بیش از 50 لغت مهم و پرکاربرد در این زمینه، ویدیوهای زیر را تماشا کنید.

تمامی موارد بررسی شده در این ویدیوها لغاتی هستند که در صنعت بسیار کاربرد دارند و
شدت از آن استفاده میشود.

1- لغت تخصصی مهندسی Indoor ≠ Outdoor  و Fork Type = Groove Type

تعریف واژه های محیطی – اشکال مختلف سنسور

.

2- لغات تخصصی مهندسی Transparent ≠ Opaque و Accessory

تعریف لغات درباره جنس قطعات – تجهیزات دستگاه ها

.

3- لغات تخصصی مهندسی Operating / Storage و Square = Rectangular ≠ cylindrical

تعریف شرایط کاری مختلف – اشکال ظاهری قطعات

.

4- لغت تخصصی مهندسی Immunity و Adjustment = Regulation

واژه ای درباره ایمنی – قابلیت تنظیم یک دستگاه

.

5- لغات تخصصی مهندسی Communication و Body = Housing = Case

کلمه های مربوط به ارتباط – بدنه خارجی یک قطعه

.

6- لغات تخصصی مهندسی Built-in ≠ Optional و Welded / Soldered

واژه های مرتبط به ویژگی های یک دستگاه – انواع اتصالات قطعات

.

7- لغات تخصصی مهندسی Bolt و Nut و Screwless ≠ Screw

توضیحاتی درباره انواع پیچ و مهره

.

8- لغات تخصصی مهندسی Connector / Pre-wired و Straight ≠ L-shaped

روش های اضافه کردن یک قطعه به سیستم به صورت سیم دار و کابل دار – اشکال مختلف کابل ها

.

9- لغات تخصصی مهندسی (MTBF (mean time between failures و Approximately

عبارتی درباره زمان خراب شدن یک دستگاه – بیان تقریبی مقدارها

.

10- لغات تخصصی مهندسی Manual ≠ Automatic و Local ≠ Remote

انواع روش های کنترل یک دستگاه

.

11- لغت تخصصی مهندسی (Mounting (loadcell و Arrangement

وازه های مربوط به نصب کردن یک لودسل – نحوه بستن مدار

.

12- لغت تخصصی مهندسی Cutout و Rear panel

ویژگی های مربوط به برش بدنه یک دستگاه – وجه های بدنه یک دستگاه

.

13- لغات تخصصی مهندسی Enclosure و RAL 7035 coating

واژه های مربوط به تابلو برق

.

14- لغت تخصصی مهندسی Resistant و Piece = Quantity

کلمه هایی برای بیان مقاوم بودن یک قطعه – بیان کمیت در دیتاشیت

.

15- لغات تخصصی مهندسی Sealing و Gasket

کلمه مرتبط با آب بندی کردن سیستم

.

16- لغت تخصصی مهندسی Gland Plate و Certification / Approval /Standard

کلمه مرتبط با اتصال کابل به دستگاه – رعایت استاندارد

.

17- لغات تخصصی مهندسی Technical Drawing و Standard swing handle lock

واژه متناسب با ترسیم دقیق از ابعاد قطعه

.

18- لغات تخصصی مهندسی Expandability و Splitter / Duplicator

لغات مورد استفاده برای گسترش دادن دستگاه – مضاعف کردن یک سیگنال