لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین ایمنی صنعتی نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
علیرضا منصوری 01/01/22