لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین برق صنعتی نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
صابر سلیمان پور 00/11/28
محمد ماضی 01/03/26
مهران باقرنیا 00/10/12
امیر محمد دلیری 00/01/23
بهنام لشنی 00/10/13