لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین پمپ های سانتریفیوژ نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
مسعود کهنوجی 00/02/14
مهراد حدیدی 99/09/29