لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین ابزار دقیق کاربردی نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
محمد ماضی 01/03/24
رسول مرادی 01/02/24
سعید احمدی 01/03/19
رضا کهن 00/03/29