لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین طراحی فرآیند نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
امیر بهشتی خو 00/12/22