لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین اتوماسیون زیمنس نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
سینا دیوسالار مهاجر 01/02/08
ابوالقاسم فلاح 99/02/21
فرزاد فلاحت کار 00/11/17
حسین ساکی محمدی 00/03/18
عبدالحمید جعفری 00/08/12