لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین تعمیرات الکترونیکی نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
موسی ابولی 00/12/02
امیر حسین رستم 00/08/08
امیر حسین پورافصحی 00/09/13
سامان شاه سیاه 01/03/30