لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین دستورالعمل جوشکاری نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
امیرحسین قبادپور 01/02/01