برنامه‌ریزی آموزش جدید

نماتک در حال برنامه ریزی برای ضبط دوره های پیشرفته فنی جدیدی است که در آینده خدمات موجود خود را افزایش دهد.

از این رو از شما عزیزان درخواست داریم آموزش های پیشنهادی خود را در فرم زیر وارد نمایید.

پیشاپیش از اینکه به رشد آموزش صحیح نماتک کمک می کنید از شما سپاسگزاریم.