لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین بازرسی کالا نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
حسام شکیبایی 00/11/19
مهدی باقری 01/03/16