لیست زیر، اسامی متخصصان نماتک است که توانسته اند در آزمون آنلاین درایو نمره قبولی کسب کنند.

این لیست به ترتیب نمره از زیاد به کم مرتب شده است.

نام و نام خانوادگی تاریخ آزمون
سروش طهرانچی 01/01/14