گرامر بخش مهمی از فرآیند یادگیری زبان انگلیسی می باشد. در صورت عدم آشنایی کامل با گرامر قادر نخواهیم بود تا
به طور درست جمله بندی کنیم و تسلط خود را بر زبان انگلیسی از دست خواهیم داد که
مهم ترین عامل در انتقال منظور ما به طرف مقابل، تسلط بر زمان افعال انگلیسی می باشد و
در صورت درست نبودن قواعد، صحبت های ما برای طرف مقابل نامفهوم خواهد شد.

در ادامه با ما همراه باشید تا شما را به طور کامل با زمان افعال انگلیسی آشنا کنیم.

1# دسته بندی زمان افعال انگلیسی

به طور کلی زمان افعال انگلیسی در دسته های زیر تقسیم بندی می گردند:

 • زمان حال
 • زمان گذشته
 • زمان آینده

زمان افعال انگلیسی

2# زمان حال افعال انگلیسی

می توان گفت که زمان حال یکی از پرکاربرد ترین زمان های افعال انگلیسی به شمار می آید و در دسته هایی به صورت زیر تقسیم بندی می گردد:

 1. حال ساده
 2. حال استمراری
 3. حال کامل ساده
 4. حال کامل استمراری

1-2# زمان حال ساده (simple present)

برای نشان دادن کاری در زمان حال که یک یا چند بار به صورت تکراری اتفاق بیافتد، زمان حال ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختار زمان افعال انگلیسی حال ساده

موارد استفاده از این زمان افعال انگلیسی به صورت زیر است:

 • تکرار کارها یا اتفاقات به طور منظم یا به خاطر عادت
 • اتفاق افتادن دو یا چند کار در زمان حال به صورت پشت سر هم
 • برنامه ریزی برنامه های آینده در زمان حال

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • Always
 • Every + day / time
 • Never
 • Rarely
 • Normally
 • Often
 • Sometimes
 • Usually
 • Occasionally

2-2# زمان حال استمراری (simple present continuous)

برای عملی که وقوع آن در زمان حال رخ می دهد یا به طور موقت در حال رخ دادن می باشد زمان حال استمراری مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختار زمان حال استمراری

موارد استفاده از این زمان افعال انگلیسی به صورت زیر است:

 • صحبت در مورد اتفاقی که در حال حاضر و در زمان حرف زدن ما در حال انجام می باشد.
 • صحبت در مورد موضوعی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام می باشد.
 • صحبت در مورد کاری موقتی.
 • صحبت در مورد چیزی که جدید بوده و با شرایط قبل در تضاد می باشد.

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • At the moment
 • Just
 • Just now
 • Right now

3-2# زمان حال کامل ساده (present perfect simple)

برای بیان کاری که در گذشته اتفاق افتاده ولی تاثیر آن تا زمان حال ادامه دارد.

ساختار زمان افعال انگلیسی حال کامل

موارد استفاده از این زمان افعال انگلیسی به صورت زیر است:

 • برای صحبت درباره تجربه ها تا زمان حال حاضر
 • بیان کننده کاری که در گذشته چندین بار انجام شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است.

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • Already
 • Ever
 • Just
 • Never
 • Not yet
 • So far
 • Till now
 • Up to now

4-2# زمان حال کامل استمراری (present perfect continues)

زمان حال کامل استمراری نشان دهنده عملی است که از گذشته شروع شده و
فرآیند آن تا زمان حال ادامه پیدا می کند و همچنین به اتمام نرسیده و احتمالا تا آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت.

باید توجه داشت که تفاوت اصلی زمان حال کامل استمراری با حال کامل ساده در این است که
زمان حال کامل استمراری بر فرآیند و ادامه دار بودن عمل تاکید دارد.

ساختار فعل حال کامل استمراری

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • All day
 • For 3 years
 • Since 1985
 • ?How long
 • Whole week

3# زمان گذشته افعال انگلیسی

 1. گذشته ساده
 2. گذشته ساده استمراری
 3. گذشته کامل ساده
 4. گذشته کامل استمراری

1-3# زمان گذشته ساده افعال انگلیسی (simple past)

به منظور بیان کاری که در گذشته انجام شده، مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختار زمان افعال انگلیسی گذشته ساده

موارد استفاده از این زمان افعال انگلیسی به صورت زیر است:

 • بیان کننده اتفاقاتی که در گذشته بارها تکرار شده است.
 • بیان کننده کاری که به طور موقت در گذشته در حال انجام بوده است.
 • بیان کننده اتفاقی که تنها یک بار در گذشته رخ داه است.

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • Yesterday
 • Few minutes ago
 • In 1985
 • The other day
 • Last Monday

2-3# زمان گذشته ساده استمراری (Simple Past Continue)

بیان کننده کاری است که در گذشته رخ داده است و مدتی ادامه داشته است؛
ولی حدود زمانی آن ها نه مشخص است و نه مهم.

ساختار افعال گذشته استمراری

موارد استفاده از این زمان افعال انگلیسی به صورت زیر است:

 • برای بیان کاری که در گذشته در زمان مشخصی ادامه داشته است.
 • برای بیان کارهایی که در گذشته همزمان با هم انجام می شدند.
 • برای بیان کاری که در گذشته ادامه داشته و کار دیگری نیز با آن تلاقی داشته است.

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • While
 • As long as

3-3# زمان گذشته کامل ساده (Past Perfect Simple)

زمان گذشته کامل ساده بیان کننده عملی است که قبل از عمل دیگری در گذشته رخ داده است.

زمان افعال انگلیسی گذشته کامل ساده

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • Already
 • Just
 • Never
 • Not yet

4-3# زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continue)

نشان دهنده کاری است که در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع شده است و
پروسه اش تا آن زمان ادامه داشته است.

فعل گذشته کامل استمراری

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • The whole day
 • All day
 • since

4# زمان آینده افعال انگلیسی

 1. آینده ساده
 2. آینده ساده استمراری
 3. آینده کامل ساده
 4. آینده کامل استمراری

1-4# زمان آینده ساده افعال انگلیسی (Simple Future)

بیان کننده کاری است که در زمان آینده صورت خواهد گرفت.

زمان افعال انگلیسی آینده ساده

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • In a year
 • Next time / day / Friday
 • tomorrow

2-4# زمان آینده ساده استمراری (Simple Future Continuous)

استفاده از زمان آینده ساده استمراری به منظور تاکید بر عملی ادامه دار در زمان آینده انجام می شود.

همچنین از این زمان برای بیان عملی که گوینده آن از وقوع آن اطمینان دارد و این رخداد را منطقی می داند به کار می رود.

زمان فعل آینده استمراری

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • In one year
 • Next week
 • Tomorrow

3-4# زمان آینده کامل ساده (future perfect simple)

بیان کننده کاری است که زودتر از کار دیگری در آینده تمام می شود.

زمان افعال انگلیسی آینده کامل ساده

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • By Friday
 • In a week

4-4# آینده کامل استمراری افعال انگلیس (perfect future continuous)

از زمان آینده کامل استمراری به منظور بیان پروسه و عملی ادامه دار در آینده استفاده می شود که
این عمل در زمانی مشخص در آینده رخ داده خواهد داد.

ساختار فعل آینده کامل استمراری

و از نشانه های آن در جملات می توان موارد زیر را نام برد:

 • …For
 • The last couple of hours
 • All day long
دانلود pdf مقاله

مقاله بالا بخشی از مطالب گسترده مرتبط با مکاتبات اداری به زبان انگلیسی است.

برای یادگیری صفر تا صد این حوزه به آموزش جامع مکاتبات اداری انگلیسی نماتک مراجعه کنید.

برای مشاهده توضیحات کامل بسته کلیک کنید.

مشاهده بسته
بسته مکاتبات اداری انگلیسی

اگر به دنبال یاد گرفتن مهارت بیشتر و افزایش درآمد هستید،

برای دریافت آموزش های رایگان مرتبط با حوزه علاقه‌مندی خود فقط کافیه فرم رو تکمیل کنید.

لطفا موبایل خود را وارد نمایید

نظرتون درباره این مقاله چیه؟
ما رو راهنمایی کنید تا اون رو کامل تر کنیم و نواقصش رو رفع کنیم.
توی بخش دیدگاه ها منتظر پیشنهادهای فوق العاده شما هستیم.